Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spgaski.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-12.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

Wiele plików pdf nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2024-01-14.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-14.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Ignatiuk, sekretariat@spgaski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 523 03 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który elemnt strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieści się w 3 budynkach. Budynek główny szkoły (adres Gąski 14) jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne wejście ze schodami, wejście obok sali gimnastycznej oraz wejście z tyłu budynku z podjazdem dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sekretariat szkoły, toaleta, sale lekcyjne, pomieszczenie socjalne). W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek edukacji wczesnoszkolnej (adres Gąski 14) nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia ze schodami. Budynek wielofunkcyjny szkoły (adres Gąski 35) nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku wielofunkcyjnym znajdują się: stołówka, zaplecze kuchenne, biblioteka oraz świetlica szkolna. Do każdego pomieszczenia tego budynku prowadzą wejścia ze schodami.