Ułatwienia dostępu

Rekrutacja

Rekrutacja i zapisy na rok szkolny 2024/2025 do klasy I w  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 • niepełnosprawność kandydata – 4 punkty;
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty;
 • odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej – 2 punkty;
 • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie stanowiącym obwód tej szkoły – 1 punkt.

Przepis stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego klasy I w szkole podstawowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego/ zapisów

Formularze wniosków:

Zapisy i rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego oraz zespołu wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na rok szkolny 2024/2025 Gmina Olecko oferuje dzieciom 3-6 letnim edukację przedszkolną
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w Gąskach i Babkach Oleckich oraz czterech zespołach wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego)
w Gąskach, Kijewie , Babkach Oleckich i Judzikach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub zespole wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 • kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły – 15 punktów (uchwała nr BRM.0007.102.2023 r. z dnia 28 grudnia 2023 r. wchodzi w życie 6 lutego 2024 r.)
 • kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły – 8 punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej – 3 punkty,
 • rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty,

dla zespołu wychowania przedszkolnego:

 • kandydat trzy- czteroletni – 5 punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej szkole podstawowej – 3 punkty,
 • rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki przedszkolnej na terenie Gminy Olecko, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej lub zespołu wychowania przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tej placówce, tym samym nie podlegają rekrutacji.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego/ zapisów

  Formularze wniosków: