Ułatwienia dostępu

RODO

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14, 19-400 Olecko gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, którą reprezentuje dyrektor szkoły.
  3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  7. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.