Ułatwienia dostępu

Stowarzyszenie Ku Słońcu

Stowarzyszenie Ku Słońcu z siedzibą w Gąskach działa na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej, miasta i gminy Olecko, Subregionu EGO (obszar powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego) oraz województwa warmińsko-mazurskiego od lipca 2013 roku. Powstało ono z inicjatywy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz kilku rodziców. Głównym jego celem jest wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Działania stowarzyszenia polegają na pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów sportowych, kulturalnych, ekologicznych, propagowanie w środowisku lokalnym aktywnych form rekreacji, turystyki, zdrowego stylu życia. 

Do wiodących zadań organizacji należy w szczególności:

 • Wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Rozwijanie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, ukazywanie , kultywowanie dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie i prowadzenie działań związanych z ekologią i edukacją ekologiczną, ochroną środowiska.
 • Rozwijanie aktywnych form rekreacji, turystyki i sportu.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ochronę i promocję zdrowia.
 • Wspieranie działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Inicjowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz informacyjnego.
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności mieszkańców obszarów  wiejskich Subregionu EGO w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Wspieranie innowacji, organizowanie i prowadzenie działań informacyjnych, konsultacyjnych, doradczych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i związanych z tym możliwości rozwoju lokalnego,, integracji europejskiej, współpracy trans granicznej z wykorzystaniem dostępnych unijnych środków pomocowych.

Wyżej wymienione cele realizuje poprzez:

 • Organizację różnorodnych spotkań, prelekcji, koncertów, wystaw.
 • Udział w realizacji projektów, programów organizowanych przez inne organizacje i instytucje.
 • Prowadzenie różnorodnych akcji charytatywnych, zbiórek publicznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Aplikowanie o środki pomocowe krajowe i zagraniczne na wsparcie realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 • Wydawanie różnorodnych publikacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.